Συχνές ερωτήσεις

Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) έχει υποχρέωση να υποβάλλει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, με κατοικία στην Ελλάδα το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος όταν κατέχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα
Ποια η διαφορά του λεγόμενου τεκμαρτού εισοδήματος σχετικά με το δηλωθέν μας εισόδημα; Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, την απόκτηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου. Άρα είναι διαφορετικό από πραγματικό εισόδημα.
Αρχικά πρέπει να προεγγραφείτε σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό) ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που επιθυμείτε να δηλώσετε ως υποψήφιος νέος ελεύθερος επαγγελματίας. Έπειτα πρέπιε να προεγγραφείτε στα μητρώα του ΕΦΚΑ (Πρώην ΟΑΕΕ) οπού εκεί θα δηλώσετε την δραστηριότητα της επιχείρησης σας. Απαραίτητα δικαιολογητικά έναρξης της επιχείρησης σας: 1)Οι βεβαιώσεις προεγγραφής Επιμελητηρίου και ΕΦΚΑ Έντυπο Μ2 – Έναρξης εργασιών 2)Η Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν παραχώρηση χώρου σχετικά με την έδρα 3)Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα, ο αριθμός μισθωτηρίου και το αντικείμενο της δραστηριότητας (ΚΑΔ) 4)Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται) Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου(προέγκριση) από Δήμο ή αστυνομία (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ) 5)Βεβαίωση αυτοψίας έδρας κατάθεση αντιγράφων της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την εφορία ώστε γίνουν οριστικές εγγραφές σε ΕΦΚΑ και επιμελητήριο.
Εταιρικές Επιχειρήσεις (όπου δύο ή περισσότερα άτομα συνεννώνουν τις δυνάμεις τους για να συστήσουν μια επιχείρηση) είναι : 1)Ομόρρυθμη Εταιρεία: Όλοι οι εταίροι είναι υπεύθυνοι με όλα τα περιουσιακά τους στοιχεί για την δραστηριότητα και τυχόν χρέη της εταιρίας. 2)Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Στις ετερόρρυθμες εταιρίες ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος για την δραστηριότητα και τυχόν χρέη της εταιρίας. 3)Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.):Στις Ανώνυμες εταιρίες οι οποίες είναι μετοχικές , κάθε μέτοχος πλέον είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής τους , δηλαδή για τον αριθμό μετοχών που έχει στην διάθεση του.Δηλαδή στην χειρότερη περίπτωση οι μετοχές του απλά χάνουν τελείως την αξία τους. 4)Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας. Το βασικό τους γνώρισμα είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους αλλά και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες. 5)Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) . Αποτελεί την πλέον δημοφιλή νομική μορφή εταιρίας καθώς προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη ευκολία ίδρυσης, με κεφάλαιο ίδρυσης από 1 ευρώ, εξασφάλιση προσωπικής περιουσίας κ.α.