Υπηρεσίες

Τ Οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καθώς στόχος μας είναι η σχέση με τους πελάτες μας να είναι σχέση συνεργάτη και έμπιστου συμβούλου για όλα τα θέματα που μπορούν να τον αφορούν.

Α Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας, εργαζόμαστε για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με το φορολογικό τους περιβάλλον καθώς και για τις υπάρχουσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη και την αποφυγή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Χ Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης λογιστηρίου, Εργατικών, Μισθοδοσίας και γενικά κάθε εργασίας που αφορά τον λογιστικό – φοροτεχνικό – ασφαλιστικό και αναπτυξιακό τομέα της επιχείρησης.

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

1. Φορολογικές Δηλώσεις – Συμβουλευτικές Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS καθώς και υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος και Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια). Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Συμβουλή για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες καθώς και Γονικών Παροχών, Δωρεών, Κληρονομικών προς αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους. Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.

2. Υποβολή εντύπων

 • Σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών.
 • Υποβολή δηλώσεων για Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Υποβολή δηλώσεων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας ( μισθωτήρια)
 • Υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9)
 • Υποβολή Εντύπου (Α21) Για Χορήγηση Οικογενειακού Επιδόματος
 • Σχεδιασμός και υποβολή Αίτησης Ρυθμίσεων Φόρων ( Ν. 4152/13)
 • Εκτύπωση Ειδοποίησης Πληρωμής Φόρων
 • Εκτύπωση εντύπων Τελών Κυκλοφορίας
 • Εκτύπωση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Έκδοση Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε9 Και Εκκαθαριστικού Σημειώματος
 • Έκδοση πιστοποιητικών Ε.Ν.Φ.Ι.Α
 • Αίτηση για έκδοση κλειδαρίθμου
 • Ενεργοποίηση κωδικών TAXIS

3. Εργατικά Θέματα

 • Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε.
 • Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους ενσήμων.
 • Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων.
 • Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα.

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, συλλόγους και οργανισμούς

4.Τμήμα Ενημέρωσης βιβλίων Β,Γ κατηγορίας του ΚΒΣ

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων
 • Ιδρύσεις – μετατροπές – συγχωνεύσεις και απορροφήσεις εταιρειών
 • Υπηρεσίες κοστολόγησης
 • Τήρηση διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Συμβουλευτική χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Διαχείριση – ανασχεδιασμός διαδικασιών και συστήματα διοίκησης οργανισμών
 • Διαχείριση και Έλεγχος Ποιότητας
 • Σχεδιασμός & διαχείριση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μελέτες πολιτικής & Έρευνες
 • Στρατηγική Marketing – Έρευνες Αγοράς
 • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ιδιωτικού τομέα
 • Αρχικός σχεδιασμός – Διεύρυνση σκοπιμότητας – βιωσιμότητας επενδυτικών Σχεδίων/Έργων
 • Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός – Οργανωτική ανάπτυξη